Plaza Hotel照片

3.0星级

标记一下这家酒店

想去 去过 0分 点击评分
Paggeou 5 Ladadika, Thessaloniki 54625, Greece
塞萨洛尼基排名第33的酒店(共95家) 4.0分 查看216条点评
查看预订网站
入住离店: 共2晚 2014-11-01 至 2014-11-03 共1晚 共2晚
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
  • Plaza Hotel
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片
Plaza Hotel照片
评分:
Plaza Hotel, 塞萨洛尼基照片